Specializace

 • Home
 • /
 • Specializace

Řešení sporů

Advokátní kancelář Bříza & Trubač vám v oblasti soudních, správních a rozhodčích řízení poskytne špičkové služby, a to ve všech fázích těchto řízení. Nezáleží přitom na tom, jestli řešíte mnohamilionový spor s nespolehlivým dodavatelem nebo Vám někdo dluží “jen” desítky tisíc. Sporná agenda je jednou z našich klíčových specializací a dosahujeme pro naše klienty vítězství jak v komplexních, mnohovrstevnatých sporech, tak umíme pro klienta nákladově velice efektivně zvládnout i spory menšího rozsahu.

Svou roli spatřujeme v poskytování právního poradenství, které vám pomůže v případech, kdy je to reálné, sporům předejít či se je alespoň pokusit vyřešit smírnou cestou, a to například vyjednáváním s protistranou, včasným upomínáním dlužníků, ale i zajišťováním vašich pohledávek vůči dlužníkům, aby nedošlo ke zhoršení vaší věřitelské pozice. V situacích, kdy se sporu nelze za účelem dosažení vytčeného zájmu efektivně vyhnout, opouštíme své místo po vašem boku a stavíme se před vás, abychom vás mohli bránit, stojíte-li na straně žalované, či za vás účinně bojovat v případech, kdy jste se ocitli na straně žalující. Máme přitom četné zkušenosti s různorodými předměty sporů, tedy nejen se spory o plnění, ale i s řízeními o určovacích či statusových žalobách.

Samozřejmou součástí našich služeb je vyhodnocení vašich očekávaných finančních nákladů a případných rizik spojených s vedením jednotlivých typů řízení a následné doporučení nejvhodnějšího postupu. Po pečlivém zohlednění všech aspektů případu, zejména časových, odborných i ekonomických, jsme vám rovněž schopni doporučit již před uzavřením konkrétní smlouvy s obchodním partnerem, zda je pro řešení potenciálního sporu mezi smluvními stranami vhodnější soudní či rozhodčí řízení a tedy zda doporučit zařazení rozhodčí doložky do předmětné smlouvy.

Dále máme značné zkušenosti v rámci exekučních řízení, a to nejen při samotném vymáhání vaší pohledávky za pomoci ověřených spolupracujících soudních exekutorů, ale řešíme i další záležitosti související s exekučním řízením, jako jsou návrhy na odklad provedení exekuce, návrhy na zastavení exekuce, návrhy na vyškrtnutí věcí ze soupisu exekutora a zastupování v řízení o vylučovacích žalobách, pokud jde o věci neoprávněně zahrnuté do soupisu věcí určených k exekuci, a podobně. V případě potřeby jsme připraveni poskytnout vám právní asistenci rovněž v souvislosti s dobrovolnými či nedobrovolnými dražbami movitého či nemovitého majetku i v dalších záležitostech spojených s výkonem rozhodnutí či exekucí.

V oblasti soudního, správního a rozhodčího řízení vám nabízíme zejména tyto služby:

 • analýzu skutkového stavu v počáteční fázi sporu a doporučení dalšího optimálního právního postupu;
 • komplexní právní poradenství v otázkách soudních, správních a rozhodčích řízení;
 • zastupování před soudy všech stupňů ve věcech civilních i obchodních;
 • zastupování před správními orgány i správními soudy všech stupňů;
 • zastupování v rozhodčím řízení vnitrostátním i mezinárodním;
 • zastupování před finančními úřady a regulatorními orgány;
 • zastupování při vyjednávání narovnání a při mimosoudním řešení sporů;
 • zastoupení při výkonu rozhodnutí a exekuci včetně zastoupení v souvisejících sporných řízeních (například o vylučovacích žalobách).