Specializace

  • Home
  • /
  • Specializace

Mezinárodní obchod a arbitráž

Mezinárodní obchod

Právní poradenství v oblasti mezinárodního obchodu patří mezi hlavní specializace naší advokátní kanceláře. Našim klientům pomáháme minimalizovat rizika a maximalizovat příležitosti spojené s rostoucí regulací mezinárodního obchodu se zbožím a službami. Vždy se snažíme nalézt rychlé a efektivní řešení, které plně reflektuje aktuální trendy v odvětví a především bere ohled na specifické potřeby klienta. Díky našim znalostem a zkušenostem v této oblasti i síti kontaktů na přední zahraniční experty jsme schopni poskytovat vysoce odborné, komplexní a inovativní právní řešení i ve složitých obchodních sporech napříč různými odvětvími mezinárodního obchodu.

Naše právní praxe zahrnuje přípravu, revizi a posuzování v zásadě všech typů smluv a smluvních závazků v případech s mezinárodním prvkem, účast na složitých přeshraničních obchodních transakcích či v extrateritoriálních a multijurisdikčních záležitostech a sporech. Máme rozsáhlé zkušenosti s aplikací tzv. Vídeňské úmluvy o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) či smluvních doložek jako INCOTERMS, FIDIC aj. Sledujeme a analyzujeme rovněž doporučení, harmonizační a unifikační projekty Komise OSN pro mezinárodní obchodní právo (UNCITRAL).

Jsme schopni zastupovat klienty při řešení sporné agendy, včetně smírčího řízení, mediace, soudního a rozhodčího řízení. Jako právní poradci jsme hájili zájmy žalujících i žalovaných stran v širokém spektru mezinárodních obchodních transakcí.

Mezinárodní arbitráž

Naše kancelář nabízí kvalifikované právní poradenství i v oblasti mezinárodní obchodní a investiční arbitráže. Naše klienty zastupujeme před různými rozhodčími soudy a institucemi (ICC, LCIA, DIS, SCC, VIAC, ICSID aj.). Máme zkušenosti jak s přímým zastupováním klientů i ze spolupráce s předními zahraničními odborníky a vedoucími zahraničními advokátními kancelářemi v této oblasti. Díky síti našich kontaktů jsme schopni poskytovat právní poradenství i ve složitých případech dotýkajících se řady jurisdikcí.

Naše právní praxe zahrnuje přípravu strukturovaných rozhodčích doložek, pomoc s výběrem vhodného rozhodčího orgánu, předprocesní poradenství, smírné řešení sporu i vlastní vedení arbitráže podle pravidel řady uznávaných mezinárodních rozhodčích center. Tím ale naše práce nekončí; klienty jsme dále schopni zastupovat při následném uznávání a výkonu rozhodčích nálezů i v rámci řízení o žalobách na zrušení rozhodčích nálezů či při mimosoudních vyrovnáních.

Máme též bohaté zkušenosti s poskytováním komplexního právního poradenství v oblasti mezinárodní ochrany investic, včetně vedení řízení podle tzv. Washingtonské úmluvy o řešení sporů z investic mezi státy a občany druhých států (ICSID úmluva). Jsme schopni kvalifikovaně posoudit rozličné závazky vyplývající z mezinárodních smluv o ochraně investic, jakož i související otázky státní imunity či aplikovatelnosti tzv. doktríny nutnosti.

V každé fázi mezinárodní obchodní či investiční arbitráže jsme schopni působit rovněž jako experti či zpracovávat odborná stanoviska a různé posudky. Své služby v této oblasti poskytujeme i pro advokátní kanceláře, jež se na problematiku mezinárodní arbitráže nespecializují.

Petr Bříza k různým tématům z oblasti práva mezinárodního obchodu a arbitráží pravidelně přednáší na půdě akademické i v komerční sféře. Je vedoucím autorského kolektivu komentáře k zákonu o mezinárodním právu soukromém a autorem knihy Volba práva a volba soudu v mezinárodním obchodě. Vedle toho v dané oblasti publikoval řadu článků, některé z nich i v zahraničních odborných časopisech. Petr při zastupování v arbitrážích může navíc využít své cenné zkušenosti z praxe rozhodce, kterou též vykonává, mimo jiné je na seznamu rozhodců Rozhodčího soudu při HK a AK ČR (www.soud.cz).