Specializace

 • Home
 • /
 • Specializace

Regulace a compliance

Nejen v oblasti obchodního práva dochází k postupnému zpřísňování právních norem, jejichž dodržování je následně ze strany státních orgánů důsledně vyžadováno. Porušení dotčených norem je postihováno mnohdy až drakonickými sankcemi. Naše advokátní kancelář Vám může pomoci zejména v těcho sektorech:

Energetika:

Právo energetických trhů je v rámci České republiky unikátní specializací kanceláře Bříza & Trubač. Nabízíme právní poradenství v oblasti:

 • Liberalizace trhů a unbundling,
 • Veřejné podpory a služeb obecného zájmu v oblasti obnovitelných i konvenčních zdrojů energie a infrastruktury,
 • Povolovacího / licenčního řízení, zajištění styku s regulačními orgány,
 • Veřejných zakázek.

Ochrana osobních údajů:

S překotným růstem internetové ekonomiky a rozšiřováním digitálních služeb v posledních letech narůstá i význam osobních údajů. S tím spojené riziko zneužití osobních dat je stále více reflektováno i v právních předpisech na národní i evropské úrovni. Od 25. května 2018 bude v účinnosti nové nařízení na ochranu osobních údajů, známé pod názvem GDPR (neboli General Data Protection Regulation), které za narušení bezpečnosti osobních údajů stanoví pokuty až do výše 20 milionů eur nebo 4 % z obratu. Výše pokuty se přitom bude odvíjet nejen od míry škody, ale také od kroků, které firmy pro ochranu osobních údajů učinily. Bříza & Trubač Vám v této souvislosti může nabídnout:

 • úpravu smluvní dokumentace,
 • úpravu informačních textů ve Vašem webovém rozhraní (souhlas se zpracováním osobních údajů, poučení o zpracování osobních údajů apod.),
 • revize všeobecných obchodních podmínek,
 • nastavení vnitřních procesů,
 • příprava interních předpisů,
 • školení zaměstnanců.

Prevence a trestní odpovědnost právnických osob (TOPO):

Podle zákona o trestní odpovědnosti právnických osob může být za určitých podmínek jednání zaměstnanců přičteno samotné právnické osobě. Peněžitý trest pro tuto právnickou osobu pak může činit i více než jednu miliardu korun. V této souvislosti nabývá stále více na významu prevence - je nutné zaměřit se na nastavení takových interních mechanismů ve společnosti, které budou působit jednak preventivně, ale zároveň budou schopny odhalit případné protiprávní jednání ze strany zaměstnanců, resp. orgánů společnosti.

Advokátní kancelář Bříza & Trubač poskytuje svým klientům v oblasti compliance právní služby zaměřené zejména na:

 • Obecné preventivní compliance poradenství,
 • Školení managementu,
 • Právní audit fungování společnosti,
 • Tvorba etických kodexů,
 • Poradenství v oblasti trestního práva daňového,
 • Zastupování před jednotlivými státními orgány,
 • Trestní odpovědnost právnických osob.

Hospodářská soutěž:

V posledních letech uložila Evropská komise i jiní regulátoři, včetně Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) pokuty v řádech miliard EUR za porušení soutěžního práva. Bříza & Trubač poskytuje trénink i právní poradenství pro vylepšení dodržování těchto zákonů ve Vaší firmě. Trénink a poradenství zahrnuje:

 • Řízení komunikace mezi Vaší firmou a konkurenty,
 • Tvorba obchodních dokumentů,
 • Zvládání kontrol.

V oblasti fúzí a akvizice, které splňují určité finanční limity, musí být oznámeny buď českým orgánům, nebo orgánům jiného členského státu EU, případně Evropské komisi. Bříza & Trubač pro Vás může zajistit postupy před oznámením i oznámení tak, aby Vaše fúze dostala příslušná povolení co nejrychleji. 

Bankovnictví a finančnictví:

Služby naší advokátní kanceláře zahrnují poradenství v těchto oblastech:

 • Bankovnictví,
 • Investiční fondy a společností a penzijní fondy,
 • Pojišťovnictví,
 • Platební služby
 • Právo veřejných trhů,
 • Právo cenných papírů,
 • Zastupování v řízeních před Ministerstvem financí a Českou národní bankou.